Zasady świadczenia usług


       Świadczenie usług przez podmiot odbywa się w oparciu o treści zawartych umów z uwzględnieniem zasad najwyższej staranności oraz przestrzegania etyki zawodowej uchwalonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów z zastosowanie procedur zapewniających tajemnicę ochrony danych Klientów.

      Podmiot od początku swojej działalności posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej co stanowi gwarancję zabezpieczenia finansowego przed możliwością wystąpienia ewentualnych uchybień w sztuce wykonywania zawodu.

 

Badanie sprawozdań finansowych

 

Badanie sprawozdań finansowych odbywa się w oparciu o następujące regulatory prawne:

- ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku (tj. Dz. U z 2002 r. nr 76 poz. 697 z późniejszymi zmianami),

- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,

- Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,

- ustawa  o biegłych rewidentach i ich samorządzie z dnia 13.10.1994 roku (Dz. U. z    2001r. nr 31 poz 359 z późniejszymi zmianami),

- normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta,

- aktualne regulacje dotyczące prawa finansowego i podatkowego.

 

Badanie sprawozdania realizowane jest w kilku etapach:

 

- etap wstępny realizowany jest przed zamknięciem ksiąg rachunkowych i obejmuje procedury kontrolne dotyczące prawnych podstaw działalności, udziału w inwentaryzacji, kontroli wewnętrznej i organizacji rachunkowości,

- etap zasadniczy realizowany jest po przedłożeniu przez podmiot pełnego sprawozdania finansowego i dotyczy weryfikacji poprawności wyceny aktywów i pasywów, a także wyniku finansowego przy zastosowaniu właściwych próbek badawczych oraz oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej podmiotu przy uwzględnieniu możliwości kontynuacji działalności gospodarczej. W powyższy obszarze badaniu podlegają informacje zawarte w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego,

- etap końcowy to opracowanie opinii i raportu z przebiegu badania, a także materiału analitycznego w kontekście oceny sytuacji finansowej podmiotu oraz przekazanie w ustalonym z Klientem terminie opinii i raportu i ewentualnie innych z nim uzgodnionych dokumentów.